Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Bilgi hirsizligi suc mu?

Konu, 'Sosyal Medya' kısmında Sahin tarafından paylaşıldı.

 1. Sahin

  Sahin Daimi Üye

  Kayıt:
  28 Mayıs 2002
  Mesajlar:
  8,943
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

  quote:
  --------------------------------------------------------------------------------

  Bir arkadaþ, epeydir, mesela Hürriyet'in-Milliyet'in, Yeni Þafak'ýn kendisi köprü vermek istediði yazarlarýnýn adlarýný listelemek istiyor sitesinde; ben onun sitesinde filanca yazarýn adýný týklayýnca, o yazarýn kendi gazetesini sitesindeki yazýsý, kalkýp gelip, benim sitemdeki Frame'in içine girecek. Ama onun gazetesinin diðer hiç bir unsuru gelmeyecek. Baþlýðý, reklamý, þusu-busu görüntülenmeyecek; sadece yazarýn yazýsý gelecek.

  --------------------------------------------------------------------------------

  http://www.superonline.com/hukuk/hukuk.htm


  quote:
  --------------------------------------------------------------------------------

  2.Ýnternet Sayfalarýnýn Fikrî Haklar Kapsamýnda Korunmasý
  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) md. 1 hükmü ile, "sahibinin hususiyetini taþýyan ... ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri sayýlan her nevi fikir ve (veya) sanat mahsulü" "eser" olarak nitelendirilmiþ ve sahibine bu kanun hükümleri kapsamýnda özel bir koruma saðlanmýþtýr.
  Ýnternet (web) sayfalarýnýn oluþturulmasýnda fiziksel bir emek ve zamanýn yaný sýra, zihinsel bir emeðin de harcandýðý her türlü tartýþmadan uzaktýr. Dolayýsýyla fikrî çabanýn bir ürünü olan Ýnternet sayfalarýnýn FSEK md. 1'de öngörülen diðer þartlarý ihtiva etmesi, özellikle "eser sahibinin hususiyetini taþýmasý" ve böylece diðer eserlerden ayrýlmasý kaydýyla FSEK kapsamýndaki korumadan yararlanacaðý þüphesizdir. Korumanýn saðlanabilmesi için düþüncenin (ide), Ýnternet ortamýnda þekillenmiþ olmasý yeterlidir.

  --------------------------------------------------------------------------------

  http://www.ilesam.hacettepe.edu.tr/fsek.html


  quote:
  --------------------------------------------------------------------------------

  Madde 21- Bir eserden, onu i?leme suretiyle faydalanma hakký münhasýran eser sahibine aittir.

  b) Çoðaltma Hakký:

  Madde 22- (Deðiþik: 7.6.1995-4110/8 md.) Bir eserin aslýný veya iþlenmelerini kýsmen ya da tamamen çoðaltma hakký, münhasýran eser sahibine aittir.

  Eserlerin aslýndan ikinci bir kopyasýnýn çýkarýlmasý ya da eserin iþaret, ses ve görüntü nakil ve tekrarýna yarayan, bilinen ya da ileride geliþtirilecek olan her türlü araca kayýt edilmesi, her türlü ses ve müzik kayýtlarý ile mimarlýk eserlerine ait plan, proje ve krokilerin uygulanmasý da çoðaltma sayýlýr. Ayný kural, kabartma ve delikli kalýplar hakkýnda da geçerlidir.

  Çoðaltma hakký, bilgisayar programýnýn geçici çoðaltýlmasýný gerektirdiði ölçüde, programýn yüklenmesi, görüntülenmesi, çalýþtýrýlmasý, iletilmesi ve depolanmasý fiillerini de kapsar.

  c) Yayma Hakký:

  Madde 23- (Deðiþik: 7.6.1995-4110/9 md.) Bir eseri, onun aslýndan veya iþlenmesinden çoðaltma ile elde edilmiþ nüshalarýný daðýtmak, kiralamak veya satýþa çýkarmak ya da herhangi bir biçimde ticaret konusu yapmak ve bu yoldan faydalanma hakký yalnýzca eser sahibinindir. Yurt dýþýnda çoðaltýlmýþ kopyalarýn yurt içine getirilmesi durumunda, eseri yayma ve faydalanma hakký eser sahibinindir. Kendi izni olmadan yapýlan nüshalarýn ithalini yasaklama hakký münhasýran eser sahibine aittir.

  Belirli nüshalarýn hak sahibinin yayma hakkýný kullanmasý sonucu mülkiyeti devredilerek ülke sýnýrlarý içinde ilk satýþý ya da daðýtýmý yapýldýktan sonra bunlarýn yeniden satýþý ya da kiralanmasý biçiminde yayýmý, kiralama ve kamuya ödünç verme hakký sakla kalmak þartýyla, eser sahibine tanýnan yayma hakkýný ihlal etmez.

  Madde 68- (Deðiþik: 7.6.1995-4110/21)

  Eser, hak sahibinin izni olmadan çevrilmiþ, sözleþme dýþý veya sözleþmede belirtilen sayýdan fazla basýlmýþ, diðer bir biçimde iþlenmiþ ya da radyo ve televizyon ile yayýnlanmýþ, temsil edilmiþse; izni alýnmamýþ eser sahibi, rayiç bedel itibarýyla, uðradýðý zararýn en çok üç katýný isteyebilir.

  Bir eserden izinsiz çoðaltma yolu ile yarar saðlanýyorsa ve çoðaltýlan kopyalarý satýþa çýkarýlmamýþsa, eser sahibi; çoðaltýlmýþ kopyalarýn, çoðaltmaya yarayan film, kalýp ve benzeri araçlarýn imhasýný veya maliyet fiyatýný aþmamak üzere çoðaltýlmýþ kopyalarýn ve çoðaltmaya yarayan film, kalýp ve benzeri gereçlerin uygun bir bedel karþýlýðýnda kendisine verilmesini ya da sözleþme olmasý durumunda isteyebileceði miktarýn üç kat fazlasýný talep edebilir. Bu husus, izinsiz çoðaltma yoluna giden kiþinin yasal sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz.

  Bir eserin izinsiz çoðaltýlan kopyalarý satýþa çýkarýlmýþsa veya satýþ haksýz bir tecavüz oluþturuyorsa, eser sahibi tecavüz edenin elinde bulunan nüshalar hakkýnda ikinci fýkrada yazýlý þýklardan birini seçebilir.

  Bedel talebinde bulunun kiþi, tecavüz edene karþý onunla bir sözleþme yapmýþ olmasý halinde haiz olabileceði bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir.
   
 2. Sahin

  Sahin Daimi Üye

  Kayıt:
  28 Mayıs 2002
  Mesajlar:
  8,943
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Zamanında kopyalamışım bir yerlerden belki ilginizi çeker diye düşündüm.
   
 3. d_baggio

  d_baggio Üye

  Kayıt:
  21 Ekim 2002
  Mesajlar:
  118
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Şehir:
  Turkey
  ARkadaslar hepimiz zamanimizin cogunu bilgisayaramizin basinda sanal ortamda geciriyoruz.Peki yolda hirsizi yankesicisi haydutu olurda sanal ortamda olmazmi?eminim hepiniz kucuk saldirilara ugramisinizdir?ne dersiniz bu sucmu?
   
 4. Huzeyfe

  Huzeyfe Üye

  Kayıt:
  18 Ekim 2002
  Mesajlar:
  95
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  SEcurity Administrator
  Şehir:
  Kocaeli
  buyuk ihtimalle yapilan saldirilarin cogu suctur ,ama tr de bu tip davalari yurutebilecek avukat bulmak zordur,
   
 5. Sahin

  Sahin Daimi Üye

  Kayıt:
  28 Mayıs 2002
  Mesajlar:
  8,943
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Üstteki konuyu daha önce açmıştım bu konu ile birleştirdim. Tarihi daha önce oldugu için konunun üstünde görünüyor.
   
 6. d_baggio

  d_baggio Üye

  Kayıt:
  21 Ekim 2002
  Mesajlar:
  118
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Şehir:
  Turkey
  bu konu hakkinda ceza hukukunu,akdi sorumulugu ve ceza hukmunu iyi biliyorum.konu hakkinda magdur olan,sorun yasayan arkadaslar varmi?onlarin gorusleri nelerdir?
   
 7. Huzeyfe

  Huzeyfe Üye

  Kayıt:
  18 Ekim 2002
  Mesajlar:
  95
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  SEcurity Administrator
  Şehir:
  Kocaeli
  ben bir tarihte yasamistim hala yasiyorum ama public yerlerde anlatilacak gibisinden degil,sadece suclu olarak beni gorduler:(
   
 8. Sahin

  Sahin Daimi Üye

  Kayıt:
  28 Mayıs 2002
  Mesajlar:
  8,943
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Sanırım bu konuda tongaya bastım ben yakın zamanlarda :D M ile başlayan büyük gazetelerimizden birinin internet sitesinden bilim, net ve teknoloji ile ilgili haberleri ara sıra alıp ana sayfada yayınlıyordum. Tabi ben Ceviz'i hala kimsenin bilmediği günde 40-50 kişinin ziyaret ettiği bir site sanıyordum hala :p

  Ama o bölümün şefinden bir mail aldım niyetiniz nedir diye soruyordu. Bende şöyle iyi niyetliyiz böle iyi şeyler yapıyoruz, bundan sonra alıntı yaptığımızda isminizide yazarız falan gibi saf bir mail yazıp izin istedim. Tabi şimdide aceba M gazatesi beni ne zaman mahkemeye verir diye bekliyorum. :D